Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 14 W GDYNI

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty(DZ. U>nr256, poz. 2572 z późn. zm).
 2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
 3. Konwencja Praw Dziecka.
 4. Statut Przedszkola nr 14 w Gdyni.

Zadania Przedszkola

 • stosowanie metod skutecznego oddziaływania wychowawczego,
 • systematycznie prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych uczących dzieci jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniących je przed niebezpieczeństwami,
 • współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia dzieci opieką i terapią,
 • współdziałanie z rodzicami z wykorzystaniem skutecznych środków komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów,
 • wspieranie działań wychowawczych rodziców, integrowanie oddziaływań wychowawczych własnych, rodziny, środowiska,
 • wyrabianie asertywności, poczucia własnej wartości, umiejętności słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej,
 • promowanie i wdrażanie uniwersalnego systemu wartości,
 • stosowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci,
 • uczenie tolerancji i akceptacji,
 • wychowanie dziecka wrażliwego, o wysokiej kulturze osobistej, przygotowanego do życia, zgodnego z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi.
 • zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi,
 • nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom,
 • zapoznanie dzieci z prawami o obowiązkami, światem wartości moralnych, ukształtowanie wrażliwości moralnej,
 • rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i indywidualności,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozumienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów,
 • rozumienie potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu przedszkola i środowiska,
 • nabywanie umiejętności dbania o dobre samopoczucie i zdrowie swoje i innych.

Zadania do realizacji

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów hogienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • wrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • usamodzielnianie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • poznanie zasad savoir-vivre’e.
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych
 • budowanie systemu wartości,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 • przestrzeganie umów i zasad,
 • podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 • kształtowanie przynależności do grupy, rodziny, środowiska,
 • nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • kształtowanie poprawnych relacji dziecko-dorosły.
 1. Zgodne funkcjonowanie w grupie
 • współdziałanie z rówieśnikami,
 • zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązania konfliktów na drodze negocjacji,
 • reagowanie na wezwania i polecenia nauczyciela,
 • rozumienie konieczności szanowania działalności innych,
 • uważne słuchanie,
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich po skończonej zabawie na wyznaczone miejsce,
 • uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, zabawach.
 1. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków
 • zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłku,
 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
 1. Przestrzeganie umów dotyczących zachowania się poza budynkiem przedszkolnym- dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych
 • nie oddalanie się od grupy i z miejsca zabawy,
 • przestrzeganie zasad ruchu drogowego,
 • unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • właściwe zachowanie sie podczas korzystania ze środków transportu,
 • bezpieczne relacje w stosunku do nieznajomych.

Formy realizacji

 • dostarczanie dzieciom właściwych wzorców zachowania m. in. Poprzez przykład osobowy nauczyciela, teksty literackie, bajki, inscenizacje, przedstawienia itp.,
 • współtworzenie z dziećmi norm i zasad obowiązujących w grupie (kodeks),
 • wykorzystywanie różnorodnych sytuacji dnia codziennego, do zwracania uwagi na sposób bycia, komunikowania się z innymi,
 • nauka wierszy i piosenek,
 • spacery, wycieczki,
 • uroczystości przedszkolne,
 • organizowanie zbiórek dla potrzebujących,
 • zabawy relaksacyjne,
 • rozmowy indywidualne,
 • organizacja urodzin w przedszkolu,
 • zebrania z rodzicami /konsultacje,
 • pedagogizacja rodziców (na stronie internetowej przedszkola).

Spodziewane efekty:

Dziecko:

 • obdarza uwagą dzieci i dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w domu i w przedszkolu,
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
 • orientuje się w tym co dobre, zna i ceni wartości moralne,
 • właściwie rozwiązuje konflikty – jest zdolne do kompromisu,
 • nazywa swoje emocje,
 • w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań,
 • wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych,
 • jest tolerancyjne,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków,
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o swoje rzeczy osobiste,
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,
 • uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty,
 • w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach,
 • dba o swoje zdrowie, zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia,
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,
 • ma rozeznanie gdzie może się bawić bezpiecznie,
 • nie oddala się od grupy,
 • rozumie zasady sportowej rywalizacji,
 • uzasadnia swoje postępowanie.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone przez dzieci Radę Pedagogiczną normy i zasady zachowania

 • pochwała (indywidualna, przed grupą, przed rodzicem, przed dyrektorem),
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności,
 • przywilej pełnienia dyżurów lub wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci,
 • drobne nagrody – np. emblematy.

Środki zaradcze w przypadku nie stosowania się do ustalonych zasad

 • tłumaczenie i wyjaśnianie,
 • brak nagrody,
 • propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
 • ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji,
 • wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. utrata funkcji dyżurnego),
 • chwilowe odsunięcie od zabawy.

Dziecięcy kodeks zachowań przedszkola na bazie którego powstają kodeksy grupowe

CHCEMY NIE MOŻEMY
 szanować kolegów,

być kochanymi i umieć kochać,

pomagać sobie nawzajem,

 być uprzejmymi i uczciwymi,

używać czarodziejskiego słowa,

bawić się zgodnie,

szanować własność innych,

 pytać o zgodę dorosłych i kolegów,

 słuchać poleceń dorosłych,

dbać o książki i zabawki,

szanować pracę innych,

okazywać co myślimy i czujemy,

bawić się bezpiecznie,

zdrowo się odżywiać.

bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,

przezywać innych,

wyśmiewać się z innych,

przeszkadzać innym w zabawie,

niszczyć pracę innym dzieciom,

zabierać cudzej własności bez pytania,

oszukiwać,

krzyczeć, hałasować,

biegać w sali zajęć,

niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu,

mówić brzydkich słów,

bawić się niebezpiecznymi przedmiotami.

Kodeks rodzica

OCZEKUJEMY DOŁOŻYMY STARAŃ W
dostarczania nam informacji na temat zachowania mojego dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń,

 udzielania nam rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeśli zaistnieje taka potrzeba,

częstych kontaktów z nauczycielem,

znalezieniem wspólnych środków zaradczych i poczynienia wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy z dzieckiem,

zapoznania nas z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich respektowania.

przestrzeganiu zapisów statutowych przedszkola,

interesowaniu się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, wspomagać je w razie niepowodzeń,

informowaniu nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka pozytywnych jak i negatywnych,

angażowaniu się w prace społeczne na rzecz grupy, przedszkola,

respektowaniu uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców.

Słowniczek wartości przedszkola

 • UCZCIWOŚĆ – przestrzeganie praw i obowiązków, mówienie prawdy.
 • SUMIENNOŚĆ – rzetelność, dokładność w wykonywaniu powierzonych czynności.
 • SZACUNEK – godne traktowanie człowieka i siebie samego.
 • ŻYCZLIWOŚĆ – pozytywne nastawienie do innych.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – gotowość ponoszenia konsekwencji za słowa i czyny.
 • KULTURA OSOBISTA – sposób postępowania w relacjach z innymi ludźmi, higiena osobista i estetyka wyglądu.
 • AKTYWNOŚĆ – czynne działanie na rzecz przedszkola.
 • SAMODZIELNOŚĆ – poszukiwanie własnych rozwiązań i podejmowanie własnych decyzji w różnych sytuacjach.
 • TOLERANCJA – szacunek dla postaw i wartości innych ludzi.
 • ASERTYWNOŚĆ – jasne wyrażanie swoich poglądów bez obrażania godności innych osób.