Statut

STATUT  PRZEDSZKOLA NR 14 w GDYNI

 

Rozdział 1.

Nazwa Przedszkola oraz jego organy nadrzędne

 §1

 1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 14, zwanego dalej Przedszkolem.
 2. Przedszkole jest placówką publiczną.
 3. Siedziba Przedszkola nr 14 mieści się pod adresem: 81-514 Gdynia, ul. Ks. St. Zawackiego 5,
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gdyni, z siedzibą Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole funkcjonuje, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
 7. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji

 §2

 

1.Przedszkole, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, realizuje cele
i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :

1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz
  w miesięcznych planach pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§3

1.Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wartości prawdy, piękna i dobra, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

§4

1.Do głównych zadań statutowych Przedszkola należy w szczególności:

1). Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2). Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3). Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania
z rozwijających się procesów poznawczych.

4). Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5). Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań.

6). Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7). Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8). Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 9). Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10). Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11). Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12). Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13). Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14). Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15). Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16). Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17). Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 §5

1.Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do kolejnego etapu edukacji,
w szczególności:

1) monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;

2) prowadzi obserwacje pedagogiczne, rozpoznaje indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków, opracowuje diagnozę rozwoju dzieci;

3) planuje zadania edukacyjne na różnych poziomach, dostosowuje wymagania do możliwości psychoruchowych dzieci;

4) stosuje metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz grupy wiekowej, inspiruje twórczą aktywnością wychowanków;

5) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wernisażach;

6) informuje rodziców o zadaniach i planowanych efektach kształcenia, włącza ich w działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;

7) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.

 §6

1.Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 1. Celem udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wspieranie jego potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym i społecznym.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje rozwojowe.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów, a także w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym.
 4. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
 6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z ustaloną przez dyrektora organizacją.
 7. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i ujednoliconych działań terapeutyczno – wychowawczych.
 8. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
 9. Przedszkole udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.

§7

1.Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy jeżeli:

1) dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną;

2) zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;

3) dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;

4) posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.

 1. Organizowane w przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
 2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
 3. Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych współdziała
  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnią specjalistyczną, podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 4. Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§8

 1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, za które nie pobiera się opłat.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby
  i możliwości rozwojowe dzieci.
 3. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta na podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających , nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15- 20 minut;

2) z dziećmi w wieku około 5-6 lat – około 25 – 30 minut.

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych jej opiece dzieci.

§9

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy i nauki.

 1. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez rodziców,
 3. Wyjście do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
 4. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
 5. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest monitorowany i podlega terminowej kontroli.

 §10

1.Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze, których program wynika z treści i zadań edukacyjnych, i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

 1. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia.

§11

1.Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania dzieciom opieki
i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.

§12

1.W sytuacji gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania powypadkowego.

 1. O każdym wypadku dziecka powiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
 2. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

 

§13

 1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (opiekunów prawnych) zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

1)Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (opiekunów prawnych), bądź inne osoby upoważnione przez nich na podstawie ich pisemnych oświadczeń.

2) Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych) w oświadczeniu , złożonym w Przedszkolu , za okazaniem dowodu tożsamości.

3) Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4) Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie po spożyciu alkoholu bez względu na to, czy jest to rodzic (opiekun prawny)  czy inna osoba upoważniona do odbioru dziecka.

5) Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu.

6) Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.

 

§14

1.Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.

 1. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:

1) zebrania ogólne;

2) zebrania oddziałowe;

3) zajęcia otwarte i uczestniczące;

4) uroczystości i imprezy przedszkolne;

5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;

6) konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami;

7) wspólne czytanie dziecięcej literatury;

8) spotkania integracyjne;

9) ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów;

 1. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami określa plan współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola oraz ich kompetencje

§15

 

 1. Organami Przedszkola są :

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

§16

1.Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.

 1. Dyrektor Przedszkola w szczególności :

1) kieruje pracą Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej
i gospodarczej obsługi placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :

1) kierowania polityką kadrową Przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz  innych pracowników Przedszkola;

2) przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola;

3) występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami (opiekunami prawnymi), a w szczególności :

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola ;

2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola;

3) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.

 1. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§17

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki , wychowania i kształcenia;
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej – przygotowuje, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, podpisuje i realizuje jej uchwały oraz podpisuje protokół z posiedzenia Rady.
 5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego oraz w każdym czasie na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, zgodnie z założeniami rocznego programu rozwoju i planu Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli lub na wniosek organu prowadzącego.
 6. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka tego organu odbywa się
  w czasie wolnym od zajęć z dziećmi.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 9. Rada Pedagogiczna:

1) wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;

2) przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;

3) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;

4) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola, w tym dzienny i tygodniowy rozkład zajęć;

2) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem;

3) projekt planu finansowego przedszkola;

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – opiekuńczych .

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

§18

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w wyborach przez zebranie rodziców wychowanków placówki.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady ;

2) szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do Rady Rodziców placówki.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy :

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Przedszkola;

2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.

 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach placówki.

7.W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 1. Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§19

1.Organy Przedszkola współpracują w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, w szczególności:

1) rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;

2) przedstawiciele rady rodziców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego rady pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakości pracy Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji dzieci;

3) przedstawiciele organów spotykają się w czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;

4) przewodniczący organów przekazują na bieżąco informacje w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych form komunikacji.

 §20

1.W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem
o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:

1) rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;

2) jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
  i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Rozdział 4

Organizacja Przedszkola

§21

1.Podstawowa jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych.

 1. Przedszkole jest placówką trzyoddziałową. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada 3 sale edukacyjne dla poszczególnych oddziałów z zapleczem sanitarnym, szatnie dla dzieci, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze oraz pomieszczenia kuchenne z magazynami.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 70
 3. Liczba miejsc w oddziale nie może przekraczać 25.
 4. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.
 5. Zmiana może dotyczyć:

1) zmniejszenia liczby oddziałów:

2) łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;

3) skrócenia czasu pracy oddziału, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.

 1. W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:

1) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;

2) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.

 1. Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko
  o specjalnych potrzebach rozwojowych.
 2. Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.

 

§22

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej, o ile to możliwe z uwagi na organizację pracy Przedszkola.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego , programu wychowania przedszkolnego wybranego spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w Przedszkolu , programów własnych opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.

§23

1.Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze oraz specjalistyczne prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.

§24

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora na podstawie przepisów szczegółowych.

 1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności :

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęć religii;

4) czas pracy przedszkola oraz  poszczególnych oddziałów;

5) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje o ich stopniu awansu zawodowego
i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole,
w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§25

1.Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Ramowy rozkład dnia Przedszkola uwzględnia:

1) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;

2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

3) oczekiwania rodziców.

 1. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:

1) zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane
i organizowane przez nauczyciela;

2) ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo – muzyczne;

3) czynności higieniczno – porządkowe;

4) zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy:

5) spożywanie posiłków;

6) pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo – społecznej;

7) odpoczynek i relaksacja, psychiczne wyciszenie dzieci zgodne z ich potrzebami.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§26

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

 1. Terminy przerw wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Przedszkola.
 2. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług edukacyjnych innych przedszkoli.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 5. Czas pracy przedszkola zaspakaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeśli zaistnieje taka potrzeba.
 6. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
 7. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie, która jest wiążąca dla obu stron.

 

§27

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2 Zakres świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz wysokość opłaty za te świadczenia zostały określone uchwałą Nr XXVIII/696/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 01 luty 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego).

 1. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5–ciu godzin pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie przez dziecko z posiłków.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Wysokość opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Rodzice dzieci 6-letnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
 5. Opłaty za pobyt dziecka przedszkolu wnoszone są z góry przelewem na rachunek bankowy przedszkola. Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.
 6. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 7. Szczegółowy zakres realizowanych w Przedszkolu działań edukacyjnych oraz zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunów prawnych), która w szczególności określa:

1) czas na jaki została zawarta;

2) wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu;

3) liczbę posiłków, z których korzysta dziecko.

 

 1. Przedszkole w ramach wyżywienia zapewnia dzieciom:

1) śniadanie – 25% stawki żywieniowej dziennej;

2) obiad – 50% stawki żywieniowej dziennej;

3) podwieczorek – 25% stawki żywieniowej dziennej.

 1. Zmiany w odpłatności za przedszkole, w tym ilość godzin, posiłków możliwe są tylko za zgodą Dyrektora, na pisemny , uzasadniony wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

§28

W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

§29

1.Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

 1. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;

2) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;

3) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzeń sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;

4) planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;

5) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;

7) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;

8) współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i opieki zdrowotnej;

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;

10) informowanie rodziców o osiągnięciach oraz o ewentualnych trudnościach dziecka;

11) udzielania wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce;

12) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;

13) analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań wewnętrznych i zewnętrznych, opracowanie i wdrażanie działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;

14) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.

§30

1.Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania i kształcenia dzieci.

2.Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.

§31

 1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w porządku, ładzie i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 5. Szczegółowe obowiązki pracowników administracji i obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora Przedszkola i zamieszczone w teczkach akt osobowych pracowników.

§32

 

 1. Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności :

1) prowadzenie księgowości i rachunkowości;

2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) opracowanie rocznego planu finansowego i projektu budżetu Przedszkola oraz terminowe sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) przygotowanie list płac dla wszystkich pracowników;

5) prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

6) dokonywanie rozliczeń bankowych i przestrzeganie terminów płatności z konsekwencją płacenia odsetek;

7) przestrzeganie Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń Dyrektora;

8) przestrzeganie zasad bhp i p.poż.;

9) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

 1. Do obowiązków kadrowej należy w szczególności:

1) Sporządzanie dokumentacji w zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów zawodowych, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych, urlopów pracowniczych itp.

2) Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z przepisami

3) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

4) Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne oraz kontrolowanie terminów ważności tych badań…

5) Sporządzanie sprawozdań m.in. do GUS, SIO.

6) Opracowywanie zakresu obowiązków pracowników oraz prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ich pracy.

 1. Do obowiązków intendentki należy w szczególności:

1) załatwienie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

2) wdrażanie i przestrzeganie zasad systemu HACCP na terenie placówki, systematycznie szkolenie się w tym zakresie;

3) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt;

4) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi pod względem kalorycznym i wagowym;

5) sporządzanie jadłospisów, we współpracy z kucharką;

6) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) nanoszenie na stan przedszkola nowo zakupionego sprzętu i zabawe;

8) dokonywanie rozliczeń bankowych i przestrzeganie terminów płatności z konsekwencją płacenia odsetek;

9) przestrzeganie Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń Dyrektora;

10) przestrzeganie zasad bhp i p. poż.;

11) )wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy.

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności :

1) spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczycielkę oraz wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia, w wyjątkowych wypadkach udzielanie pomocy dzieciom przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych w łazience;

2) przy współudziale nauczycielki zobowiązana jest do zapewniania zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz dobrego samopoczucia dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu;

3) pomagania w przygotowaniu sprzętu i zabawek do zajęć i zabaw;

4) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń dyrektora;

5) przestrzegania zasad bhp i p.poż;

6)wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 1. 4. Kucharka zobowiązana jest w szczególności:

1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;

2) przestrzegać systemu HACCP w zakresie żywienia dzieci, systematycznie szkolić się w tym zakresie;

3) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;

4) utrzymywać w używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;

5) brać udział w ustalaniu jadłospisu;

6) przestrzegać Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń Dyrektora;

7) przestrzegać zasad bhp i p. poz;

8) wykonywać  inne  czynności polecone  przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 1. 5. Pomoc kuchenna zobowiązana jest w szczególności:

1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2) przestrzegać systemu HACCP na bloku kuchennym, systematycznie szkolić się w tym zakresie;

3) utrzymywać w czystości kuchnie, sprzęt i naczynia kuchenne;

4) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów;

5) przestrzegać Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów i zarządzeń dyrektora;

6) przestrzegać zasad bhp i p. poż.;

7) wykonywać inne czynności polecone  przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji pracy przedszkola.

 1. Woźna oddziałowa zobowiązana jest w szczególności do:

1) utrzymania czystości w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z systemem HACCP;

2) przynoszenia do sali naczyń do posiłków nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (uprzednio wymytych
i wyparzonych);

3) rozdawania dzieciom 3 x razy dziennie posiłków we właściwych porcjach wg ilości podanej do kuchni;

4) sprzątania po posiłkach;

5) dbania o swoją odzież ochronną, systematycznym szkoleniu bhp i p. poż.;

6) pomagania nauczycielce przy ubraniu dzieci przed wyjściem na spacer i po spacerze;

7) brania udziału w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren Przedszkola;

8) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej i innych regulaminów oraz zarządzeń Dyrektora;

9) przestrzegania zasad bhp i p. poż.;

10) wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola.

 1. Robotnik do prac ciężkich zobowiązany jest w szczególności do:

1) wykonywania prac ogrodniczych w przedszkolu, zamiatania i odśnieżania chodników należących do terenu Przedszkola, codziennego rannego sprawdzania ogrodu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom;

2) dbania o estetykę otoczenia Przedszkola;

3) wykonywania  napraw w budynku Przedszkola;

4) przestrzegania Kodeksu etyki zawodowej, innych regulaminów  oraz zarządzeń Dyrektora;

5) wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy Przedszkola;

6) przestrzegania zasad bhp i p. poż.

 

Rozdział 6

Wychowankowie Przedszkola i ich rodzice

§33 

1.Do Przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.

 1. Na wniosek rodziców i na podstawie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
 3. W uzasadnionych przypadkach wychowaniu przedszkolnemu może zostać objęte dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

§34

1.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 1. Rodzice dziecka podlegającemu temu obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć
  w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 1
 4. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły,
  w obwodzie której mieszka dziecko.
 5. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. O niespełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor Przedszkola powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko.

§35

 1. Rekrutację do Przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
 4. Organizację i zasady przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ prowadzący z uwzględnieniem wymagań zawartych w szczegółowych przepisach prawa.
 5. Informacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola i miasta.

§36

 1. Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:

1) właściwego zorganizowania procesu opiekuńczo- wychowawczego – dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności osobistej;

2) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym;

3) indywidualnego rozwoju własnego tempa tego procesu;

4) do wyboru formy wypoczynku jeśli jest zmęczone;

5) do zaspokojenia głodu i pragnienia, jeśli sygnalizuje taką potrzebę, a także do odmowy jedzenia pokarmów, których nie lubi;

 1. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:

1) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych w najbliższym otoczeniu;

2) szanować mienie Przedszkola;

3) używać na co dzień form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów;

3) dbać o swój wygląd i estetykę ubioru

4) przestrzegać odpowiednich, przyjętych norm w społeczności przedszkolnej.

§37

1.Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 1. Skreślenie może nastąpić w wypadku:

1) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;

2) nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;

3) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc;

4) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków, mimo wykorzystania wszystkich możliwości do podjęcia w Przedszkolu działań wspierających dziecko i jego rodziców;

 1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§38

 

1.Rodzice są partnerami przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:

1) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;

2) współudziału w opracowaniu koncepcji pracy Przedszkola i jej modyfikowaniu;

3) bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;

4) informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecka;

5) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w szczególności podejmowanych wspólnych działań wychowawczych i oceny ich skuteczności;

6) konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;

7) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;

8) natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;

9) występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.

 1. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;

2) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka;

3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka;

4) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;

5) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;

6) dbanie o higienę osobistą dziecka;

7) aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;

8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

9) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

 

Rozdział 7

Zasady finansowania Przedszkola

§ 39

1.Przedszkole jest jednostką budżetową.

 1. Działalność Przedszkola jest finansowana z:

1) dotacji z budżetu gminy Gdynia;

2) opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz żywienie dzieci.

§40

Przedszkole może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz wynajmu pomieszczeń przedszkolnych.

 

§41

1.Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy do dnia 20 każdego miesiąca.

 1. Za niedotrzymanie terminu opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu naliczane są karne odsetki ustawowe.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§42

1 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§43

1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

 1. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprze uchwałę Rady Pedagogicznej.
 2. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze Statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się :

1) umieszczenie Statutu w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń;

3) udostępnienie Statutu zainteresowanym przez Dyrektora Przedszkola.

 1. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.

 

§44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

 

§45

 

 1. Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28. 11. 2017 r.
 3. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony w dniu 27.05.2015 r.

 

                                                                            Dyrektor Przedszkola Nr 14

                                                                           w Gdyni

mgr Annetta Benedyka