Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEDSZKOLA NR 14 W GDYNI

Podstawa prawna:

 • art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach
 • UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 14 w Gdyni, adres do korespondencji ul. Ks. St. Zawackiego 5 Gdynia 81-514; e-mail: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie prawa/obowiązku edukacyjnego oraz realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych placówki.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 14 oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane przekazywane będą upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: organ prowadzący placówkę, Pomorskiego Kuratorium Oświaty, podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu  wykonania obowiązku prawnego oraz podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania m.in.:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji
   do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
  2. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności
   za pobyt dziecka w przedszkolu,
  3. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
  4. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 8. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 9. ADO informuje, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO – na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane kontaktowe Przedszkola – ul. Ks. St. Zawackiego 5 Gdynia 81-514 , tel. 58 624-81-23; e-mail: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
Przedstawiciel Administratora Danych osobowych w Przedszkolu nr 14 w Gdyni – Annetta Benedyka e-mail: dyrektor@p14.edu.gdynia.pl

KONTAKT  do Inspektora Danych Osobowych:

Grzegorz Sarniak
tel.: 58 761 77 38