PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW DZIECI w czasie zagrożenia epidemiologicznego

obowiązuje od 01.09.2021 r.

podstawa prawna:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19.11.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567, 1337)

 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 14 w Gdyni
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Tylko zdrowy rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić i odebrać dziecko do/z przedszkola.
 4. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 5. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna – SZATNIA, do której mają prawo wejść rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
  • w szatni przebywać może tylko jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo uczęszczające do przedszkola) lub w odstępie 1,5 m.
  • rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola
  • rodzic/opiekun prawny zachowuje dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
  • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  • ograniczyć swój pobyt w szatni przedszkola do minimum – wczytać kartę mieszkańca Gdyni przy wejściu i wyjściu do/z przedszkola,
  • przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun wywołuje dziecko przez domofon bezpośrednio ze swojej grupy, wchodzi do przedsionka i czeka na dziecko.
 7. Zabrania się przynoszenia do przedszkola przez dziecko zabawek i innych przedmiotów z domu.
 8. Komunikacja między rodzicami a nauczycielami możliwa jest tylko w formie telefonicznej lub mailowej. Indywidualne maile nauczycieli zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola – zakładka „Kadra” oraz tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola. W wyjątkowych sytuacjach można porozmawiać z nauczycielem lub dyrektorem przedszkola po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Wejście na teren przedszkola jest z zachowaniem reżimu społecznie /maseczka, rękawiczki/.
 9. Rodzic przyprowadzający dziecko w pierwszym dniu roku szkolnego przekazuje nauczycielowi oświadczenie /w załączeniu/ dotyczące stanu zdrowia dziecka, zgody na pomiar temperatury ciała (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych), zapoznaniu się z niniejszą procedurą wraz z aktualnymi numerami telefonów obojga rodziców oraz adresem mailowym.
 10. Zasady przebywania dzieci w przedszkolu

 

 1. Dzieci będą przebywać, w miarę możliwości, w tej samej sali, z tymi samymi nauczycielami.
 2. W salach dydaktycznych, w których przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować, np. pluszowe zabawki, lalki, ubranka, wózki itp. pozostałe zabawki dezynfekowane będą codziennie.
 3. Pracownicy przedszkola mający bezpośredni kontakt z dziećmi w razie konieczności będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 4. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne żywienie. Posiłki będą podawane w salach zajęć, blaty stołów i krzesła będą dezynfekowane przed i po posiłkach.
 5. Sale dydaktyczne, łazienki, ciągi komunikacyjne (hole, szatnia), powierzchnie dotykowe (klamki, powierzchnie płaskie, włączniki) będą utrzymywane w czystości oraz na bieżąco dezynfekowane.
 6. Dzieci będą myły ręce kilkakrotnie w ciągu dnia pod nadzorem nauczyciela, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
 7. Dzieci do ogrodu przedszkolnego będą wychodzić rotacyjnie. Nie będą wychodzić poza teren przedszkola.
 8. Na placu zabaw dzieci będą korzystać ze sprzętu stacjonarnego rotacyjnie, który codziennie będzie dezynfekowany oraz sprzętu sportowego dedykowanego każdej grupie osobno, który po każdym użyciu będzie dezynfekowany.
 9. Zabrania się samodzielnego korzystania przez rodziców i dzieci z przedszkolnego placu zabaw.
 10. Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, placówka niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

Załącznik: OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA