KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że  27.09.2020 roku zakończy się kwarantanna pracowników oraz dzieci z grupy I.

Grupa rozpocznie pracę w poniedziałek 28 września.

O ewentualnych nowych informacjach od służb sanitarno-epidemiologicznych będziemy powiadamiać na bieżąco. Prosimy o sprawdzanie zamieszczanych komunikatów na stronie internetowej przedszkola.
KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice,

z przykrością informuję, że w przedszkolu u jednego z dzieci z gr I „Krasnoludki” stwierdzono COVID-19. Decyzją Sanepidu dzieci oraz personel tej grupy skierowano na kwarantannę.

Gr II „Leśne Duszki” i gr III „Elfy” pracują bez zmian.

O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z SANEPIDem i Urzędem Miasta.

Dyrektor przedszkola

Annetta Benedyka
KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z podpisaną przez Państwo Procedurą postępowania dla rodziców dzieci  Przedszkola nr 14 w Gdyni  w czasie zagrożenia epidemiologicznego obowiązującą od 01.09.2020 r. do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.

Po przebytej chorobie dziecka zobowiązuję wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i przekazania nauczycielkom poszczególnych grup.   

Dyrektor przedszkola

Annetta Benedyka

Załącznik Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka po nieobecności w przedszkolu
Informacja

Szanowni Państwo,

z dniem 01.09.2020r., zgodnie z Zarządzeniem nr 2633/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.08.2020r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,80 zł.
Grupy przedszkolne na rok 2020/2021

Podział dzieci na grupy przedszkolne na 2020/2021 rok

Grupa I „Krasnoludki” – załącznik

Grupa II „Leśne Duszki” –załącznik

Grupa III „Elfy”- załącznik
Ważne informacje przed rozpoczęciem roku

Informacja dotycząca organizacji pracy przedszkola od 1 września 2020 r.

W związku z pandemią COVID-19, za zgodą organu prowadzącego,
od 1 września przedszkole czynne będzie w godzinach

6.30-16.30

W godzinach 6.00  –   6.30 i 16.30  –  17.00 prowadzona będzie pełna dezynfekcja przedszkola. 

Godziny pracy grup:

Grupa I Krasnoludki: 6.30 – 16.30 / nauczyciele: p. Anna Kowalska, p. Małgorzata Nowicka/

Grupa II Leśne duszki: 6.30 – 16.30 /nauczyciele: p. Aleksandra Legęza, p. Katarzyna Wojsław/

Grupa III Elfy: godz. 8.00 – 15.00 /nauczyciele: p. Jolanta Sass, p. Annetta Benedyka/

Lista dzieci poszczególnych grup podana będzie 31.08.2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz pracowników przedszkola uprzejmie prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy poszczególnych grup.

CO PRZYNIEŚĆ DO PRZEDSZKOLA?
– wygodny ubiór „na cebulkę” (ważniejsza wygoda od elegancji),
– wygodne kapcie ze sztywną, białą podeszwą, chroniące przed wywrotką,
najlepiej na rzepy lub wsuwane;
– zestawy ubrań (i bielizny) czekających w przedszkolnej szatni,
najlepiej podpisane; wszystko włożone w worek/siatkę z imieniem i
nazwiskiem dziecka;
Kompletuj „wyprawkę” z dzieckiem i cieszcie się wspólnie, że będzie
korzystać z niej w przedszkolu.

Komunikat

Szanowni Państwo,
proszę o dokładne zapoznanie się z procedurą „Postępowania dla rodziców dzieci Przedszkola nr 14 w Gdyni w czasie zagrożenia epidemiologicznego”, wydrukowanie oświadczenia ( załącznik do procedury), podpisanie przez obojga rodziców i dostarczenie do placówki pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW DZIECI
PRZEDSZKOLA NR 14 W GDYNI
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

obowiązuje od 01.09.2020 r.

podstawa prawna:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567, 1337)

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 14 w Gdyni

 1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Tylko zdrowy rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić i odebrać dziecko do/z przedszkola.
 3. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna – SZATNIA, do której mają prawo wejść rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
 1. w szatni przebywać może tylko jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo uczęszczające do przedszkola)
 2. rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola
 3. rodzic/opiekun prawny zachowuje dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 4. przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
 5. ograniczyć swój pobyt w szatni przedszkola do minimum – wczytać kartę mieszkańca Gdyni przy wejściu i wyjściu do/z przedszkola,
 6. przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun wywołuje dziecko przez domofon bezpośrednio ze swojej grupy, wchodzi do szatni i czeka na dziecko.
 1. Zabrania się przynoszenia do przedszkola przez dziecko zabawek i innych przedmiotów z domu.
 2. Komunikacja między rodzicami a nauczycielami możliwa jest tylko w formie telefonicznej lub mailowej. Indywidualne maile  nauczycieli zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola – zakładka „Kadra” oraz tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola. 
 3. Rodzic przyprowadzający dziecko w pierwszym dniu roku szkolnego przekazuje nauczycielowi oświadczenie /w załączeniu/ dotyczące stanu zdrowia dziecka, zgody na pomiar temperatury ciała (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych), zapoznaniu się z niniejszą procedurą wraz z aktualnymi numerami telefonów obojga rodziców oraz adresem mailowym.

2.Zasady przebywania dzieci w przedszkolu

 1. Dzieci będą przebywać, w miarę możliwości, w tej samej sali, z tymi samymi nauczycielami. 
 2. W salach dydaktycznych, w których przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować, np. pluszowe zabawki, lalki, ubranka, wózki itp. pozostałe zabawki dezynfekowane będą codziennie.
 3. Wydzielono obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy przedszkola mający bezpośredni kontakt z dziećmi, będą wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 5. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne żywienie. Posiłki będą podawane w salach zajęć, blaty stołów i krzesła będą dezynfekowane przed i po posiłkach.
 6. Nie będzie leżakowania dla dzieci najmłodszych. Sprawa ewentualnego wypoczynku poobiedniego będzie rozwiązywana w miarę możliwości i potrzeb.
 7. Sale dydaktyczne, łazienki, ciągi komunikacyjne (hole, szatnia), powierzchnie dotykowe (klamki, powierzchnie płaskie, włączniki) będą utrzymywane w czystości oraz na bieżąco dezynfekowane. 
 8. Dzieci będą myły ręce kilkakrotnie w ciągu dnia pod nadzorem nauczyciela, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
 9. Dzieci do ogrodu przedszkolnego będą wychodzić rotacyjnie. Nie będą wychodzić poza teren przedszkola. 
 10. Na placu zabaw dzieci będą korzystać ze sprzętu stacjonarnego rotacyjnie, który codziennie będzie dezynfekowany oraz sprzętu sportowego dedykowanego każdej grupie osobno, który po każdym użyciu będzie dezynfekowany.
 11. Zabrania się samodzielnego korzystania przez rodziców i dzieci z przedszkolnego placu zabaw.
 12. Jeśli dziecko przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, placówka niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 13. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia w grupie lub całym przedszkolu na czas oznaczony, jeżeli ze względu na sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci i pracowników placówki.

Do pobrania: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Szanowni Państwo,
Proszę wszystkich Rodziców o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie:

1.Deklaracji Rodziców/Opiekunów prawnych dotyczącej korzystania z edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 14 w roku szkolnym 2020/2021 –ZAŁĄCZNIK 1

2.Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 14 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021 –ZAŁĄCZNIK 2

3.Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka –ZAŁĄCZNIK 3


Dokumenty proszę dostarczenie do placówki pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

WAŻNE!

Przypominamy o obowiązku wyrobienia Karty Mieszkańca Gdyni, która służy do rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu, co stanowi podstawę do naliczenia opłat za pobyt dziecka w placówce.
Po wyrobieniu w/w karty należy zalogować się do systemu kart mieszkańca Gdyni, następnie wprowadzić pesel dziecka, które powinno być już przypisane do naszego przedszkola. Potem wprowadzić dane wszystkich dorosłych osób (pesel oraz indywidualny numer karty mieszkańca każdej osoby), które będą upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. 
Przypominamy również o codziennym korzystaniu Karty Mieszkańca Gdyni, w przeciwnym razie pobyt dziecka naliczany będzie w godzinach pracy grupy.
Zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że przedszkole ma przerwę urlopową w miesiącu SIERPNIU br. 
Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Szanowni Rodzice,

Proszę zapoznać się z Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu nr 14 w Gdyni

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

DO POBRANIA:

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Załącznik Nr 1 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19DOTYCZY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Załącznik Nr 2 do procedury na wypadek zagrożenia COVID-19 – DOTYCZY PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NR 14
KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na zbliżający się termin otwarcia przedszkola i niezwykle trudny okres pracy naszej placówki w czasie trwającej epidemii, bardzo prosimy o zapoznanie się z listem Pana Prezydenta oraz ankietą, którą umieszczamy poniżej.

Po zapoznaniu się z ich treścią prosimy o jak najszybsze odesłanie ankiety (tylko te osoby, które zdecydują się na przyprowadzenie dzieci do przedszkola) na adres mailowy: dyrektor@p14.edu.gdynia.pl

Prosimy o przesłanie w dniu dzisiejszym wypełnionej ankiety

Annetta Benedyka

Dyrektor Przedszkola

PLIKI DO POBRANIA:

Pismo do rodziców

Ankieta

Ankieta-Word