Informacja dla rodziców dotycząca nauczania zdalnego

Klauzula informacyjna dot. organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 14
  w Gdyni, adres do korespondencji: ul. ul. Ks. St. Zawackiego 5, 81-514 Gdynia,
  e-mail: przedszkole@p14.edu.gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Administrator przetwarza dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim  
  – dedykowanym systemie zdalnego nauczania.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do których należy świadczenie usług edukacyjnych
  i opiekuńczo – wychowawczych  w związku z art. 44a i 125a ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. poz. 1903).
 5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje narzędzia informatyczne m.in. takie jak:  platforma edukacyjna MAC, narzędzia do e-learningu oraz pocztę elektroniczną.
 6. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania mogą być dostawcy usług internetowych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Portale telekomunikacyjne obsługują globalną infrastrukturę
  i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
  jak i poza nim.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej  formy edukacji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.