Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczęcie rekrutacji – 11 marca 2024 od godz. 12.00

Zakończenie rekrutacji –  22 marca  2024 godz. 16.00

Strona do logowania dla rodziców:     www.gdynia.pl/rekrutacja

 Do przedszkola pierwszego wyboru rodzic składa pełen komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej, w godzinach wskazanych przez przedszkole.

 Godziny przyjmowania wniosków w godzinach:

7.00 – 9.00

15.00 – 16.30

Dodatkowe informacje:

 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2024/2025 odbywa z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 3. Do rekrutacji przystępują dzieci z roczników 2018 – 2021 zamieszkałe na terenie Gdyni.
 4. Dzieci urodzone w roku 2022 nie biorą udziału w rekrutacji.
 5. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 6. Dzieci 6.lenie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2018).
 7. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.
 8. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w rekrutacji na ogólnych zasadach.
 9. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko wolnych miejsc.
 10. Rodzice dzieci, którzy złożyli deklaracje kontynuacji nie biorą udziału w rekrutacji.
 11. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik: Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025