Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 14 W GDYNI

na lata 2017-2022

Misja przedszkola

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- J. Korczak

Naszym marzeniem jest:

* Aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.
* Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogatą wyobraźnię twórczą, rysowały, malowały, śpiewały, tańczyły, muzykowały, recytowały oraz posiadały bogaty słownik i niepohamowany głód wiedzy.

* Aby nauka była dla dzieci radością i wyzwoleniem własnej twórczości.

W naszej działalności czynnie uczestniczą rodzice.

Wizja przedszkola

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu: o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”  Robert Fulghum

Nasze cele, zasady i metody pracy:

Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy oraz bezpiecznego, radosnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Dążymy do rozwijania postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką.

Naszym priorytetem jest indywidualny, wszechstronny rozwój wychowanka z uwzględnieniem jego talentów i uzdolnień.

Pragniemy, aby każdy wychowanek osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości. Pomagamy wszystkim naszym wychowankom w pełnym rozwoju, także w rozwoju uzdolnień artystycznych w sferze werbalnej, plastycznej, technicznej, teatralnej i muzyczno-ruchowej, nie zapominając o bardzo ważnym rozwoju fizycznym.

Nasze przedszkole zgodnie z podstawą programową pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą  i kształcącą.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Nasze przedszkole to miejsce:

 • kameralne, w którym panuje domowa i serdeczna atmosfera,
 • przyjazne każdemu dziecku, gdzie dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, predyspozycji w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji, gdzie każde dziecko może liczyć na troskliwą opiekę,
 • pełne ciepła i radości, w którym każdy maluch odnajdzie zarówno przyjaźń jak
  i radość z odkrywania otaczającego go świata,
 • które podążą za dzieckiem, sznauje jego naturalną skłonność do tworzenia i stwarza atmosferę, która sprzyja dziecięcej ekspresji, pobudza inwencję i twórczą pomysłowość,
 • gdzie rozwijamy młode talenty dziecięce, odkrywamy zdolności u dzieci i wykorzystujemy potencjał twórzy dziecka – dziecko jest radosnym twórcą
 • gdzie kierujemy się zasadami: otwartości na nowe idee, uczciwości, bezpieczeństwa, tolerancji i wysokiej jakości kształcenia,
 • jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie i potrzeby dzieci i rodziców,
 • wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie i emocjonalnie;
 • gdzie analizujemy, oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się

 

O naszej placówce

   Przedszkole nr 14  zlokalizowane jest w dzielnicy Gdynia-Orłowo. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym, zabytkowym budynku. Przedszkole oraz przylegający do niego plac zabaw są ogrodzone. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt dostosowany do wieku dzieci oraz spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Przedszkole posiada: 3 sale dydaktyczne,  szatni, łazienki, kuchnię główną, zaplecze administracyjno – gospodarcze, plac zabaw wydzielony dla poszczególnych grup wiekowych. Ramowy rozkład dnia skonstruowany i realizowany  zgodnie z zaleceniami podstawy programowej.

Współpraca z rodzicami

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje indywidualne,
 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wystawa  prac dzieci, 
 • organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki, 

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

 

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Przedszkole ma umożliwić dziecku samodzielne próbowanie, eksperymentowanie, wyrażanie, ma wpierać naturalną potrzebę dziecka – ekspresję twórczą. Podstawowymi formami twórczej aktywności dziecka są:

– ekspresja ruchowo-mimiczna – realizowana jest poprzez gest, mimikę twarzy (w celu wyrażenia stanów emocjonalnych), pozę ciała, spontaniczny ruch (machanie kończynami, podskakiwanie);

– ekspresja ruchowo-muzyczna – nadawanie ruchowi rytmicznego wyrazu i symbolicznego znaczenia, improwizowany taniec, interpretacja algorytmów tańca zgodnie z rytmem i charakterem (nastrój) utworu muzycznego;

– ekspresja słowna (werbalna) – zachodzi tu czynność wyrażania emocji poprzez modulację barwy i dynamikę głosu (krzyk, śmiech, płacz)

– ekspresja słowno-muzyczna – przejawia się w spontanicznym wokalizowaniu (nuceniu melodii), improwizowaniu słów i melodii, niekiedy bywa połączona z ruchem ciała, tańcem. Często mamy także do czynienia z indywidualną interpretacją poprzednio wyuczonych fragmentów melodii i słów piosenek;

– ekspresja muzyczna – jest zbliżona do form wyrazu poprzednio wymienionych, a oprócz tego ma tu miejsce improwizowana gra na instrumencie muzycznym bądź „gra” na instrumentach zastępczych (oparcie krzesła, butelki), a niekiedy „gra na niby” (trąbienie bez trąbki, wystukiwanie rytmów bez użycia bębenka, naśladowanie barwy tych instrumentów własnym głosem);

– ekspresja plastyczna – jest najbardziej powszechną formą ekspresji. Dzieci w wieku przedszkolnym samorzutnie rysują, malują pędzlem i palcami, formują w materiałach miękkich, takich jak plastelina, modelina, mokry piasek na plaży, montują formy dekoracyjne i przedstawiające z różnych materiałów odpadowych na płaszczyźnie i w przestrzeni;

– ekspresja konstrukcyjno-techniczna – przejawia się w dziecięcych próbach konstruowania pojazdów (środków lokomocji), budowli, urządzeń technicznych i przyrządów, niekiedy „na niby’ ze sprzętów domowych, pudełek, mebli oraz ogólnie dostępnych zestawów klocków i półfabrykatów („Mały konstruktor”, „Mały inżynier”);

– ekspresyjna twórczość zabawowa – Jest to najbardziej uniwersalna forma wielostronnej aktywności twórczej. Dzięki zabawie dziecko uczy się i zdobywa doświadczenie, rozwija, wzbogaca swoją psychiczną aktywność. Właściwie rozumiana zabawa zdominowana jest czynnikiem aktywności własnej dziecka, choć nie pozbawiona też roli nauczyciela, który czuwa nad właściwym przebiegiem zabawy, jest cichym obserwatorem, doradcą, czasem inspiruje. W trakcie zabawy dziecko przeważnie w gronie rówieśników, dzięki potrzebie aktywności działa, werbalizuje, manipuluje materiałem przestrzennym, wytwarza nowe słowa, werbalizuje treści, przyjmuje nowe role. Dziecko obserwuje, gromadzi wiadomości, przetwarza informacje, stopniowo oddziela fikcje od rzeczywistości, porównuje, klasyfikuje, uogólnia, ocenia, przeżywa, wartościowuje świat rzeczy i zjawisk.

Wspierając aktywność twórczą dzieci,  przedszkole  wykorzystuje w swojej pracy (obok metod tradycyjnych) nowoczesne metody, zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych 3A ( akceptuj, aktywizuj, angażuj). 

Należą do nich:

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • Dziecięca matematyka -E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
 • Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji;
 • Gry planszowe
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin;
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana;
 • System umuzykalnienia Carla Orffa;
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss;
 • elementy muzykoterapii i relaksacji;
 • Techniki parateatralne (zabawy w teatr): drama; pantomima, teatr palcowy, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy;
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów“;
 • Bajkoterapia;

 

  Sylwetka absolwenta

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swoją ciekawość,
 • przejawia aktywność, podejmując różne samodzielne zadania
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności
  i sprawności
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że:

 • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

 

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • szanuje własność swoją i cudzą
 • stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań
 • działa na rzecz „małej” społeczności przedszkolnej

 

Kulturalny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 

Aktywny i twórczy, co oznacza, że:

 • odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne
 • potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć
 • wyraża się za pomocą różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej)
 • posługuje się narzędziami, materiałami, instrumentami i innymi rekwizytami niezbędnymi w jego twórczości
 • wzbogaca własną pomysłowość
 • odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań

 

Przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej, co oznacza, że jest:

 • dojrzały społecznie
 • odporny emocjonalnie
 • potrafiący współdziałać w zespole,
 • zmotywowany do nauki w szkole podstawowej
 • aktywny w podejmowaniu działań

 

Dalsza praca nad koncepcją

 • każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz koncepcji
 • zmiany w tekście nanosi powołany zespół nauczycieli ds redagowania, analizowania i modyfikowania koncepcji pracy przedszkola po uzgodnieniach z Radą Pedagogiczną
 • rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniu z rodzicami, nauczyciele pozyskują informacje o akceptacji koncepcji
 • działania wynikające z koncepcji pracy przedszkola uszczegóławiane są w opracowanym Rocznym Planie Pracy Przedszkola. Określa on etap realizacji koncepcji, zawiera przyjęte w koncepcji priorytety, które są rozpisywane na zadania i szczegółowe działania.