Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 

 

 

 

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy wspomagającym udziale nauczyciela

– zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne

– indywidualne kontakty dziecka z nauczycielem

7.45 

 Czynności organizacyjne i samoobsługowe – nabywają i utrwalają nawyki higieniczne
8.00   Śniadanie
8.30   Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience– dzieci nabywają i utrwalają  nawyki higieniczne

 Dzieci uczestniczą w przygotowaniu sali do zabaw i zajęć

 – dzieci pomagają w czynnościach porządkowych; – ćwiczenia poranne

9.00  Zajęcia dydaktyczne

– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym

– rozwijanie umiejętności komunikacji, radzenia sobie z różnymi zadaniami i problemami

– kształtowanie  systemu wartości i postaw

– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

10.00   Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki

 – obserwacje przyrodnicze; – zajęcia sportowe, gry, zabawy organizowane przez nauczyciela; – prace porządkowe  w ogrodzie

11.15 

 

 Czynności organizacyjne i samoobsługowe

 – dzieci samodzielnie korzystają z szatni; – dbają o higienę osobistą, pomagają w przygotowaniu sali

11.30   Obiad
12.30  Tworzenie sytuacji do zabaw edukacyjnych

– słuchanie czytanych cyklicznie utworów literackich; zabawy przy muzyce o charakterze relaksacyjnym; – wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień; – obserwacja zachowań dzieci, diagnoza rozwoju dziecka;  – praca kompensacyjno – wyrównawcza z dziećmi;

 – zajęcia indywidualne i w małych grupach; – zajęcia ruchowe w ogrodzie (w zależności od  pogody); –  (dzieci 3 – letnie – odpoczynek według potrzeb); – praca indywidualna z dzieckiem

14.00  Podwieczorek
14.30 -17.00  Spontaniczne zabawy inspirowane przez dzieci pod nadzorem nauczyciela