ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

INFORMACJA

 • Przedszkolu nr 14 w Gdyni obowiązuje elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu.
 • W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytniki rejestrujące „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe
  z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Karta Przedszkola)
 • Karta Mieszkańca lub Karta Przedszkola wydawana jest nieodpłatnie
 • Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
 • Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.
 • System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka.
 • W przypadku uczestniczenia rodzica(prawnego opiekuna) razem z dzieckiem
  w uroczystościach, imprezach przedszkolnych rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola należy dokonać po uroczystości, imprezie tj. po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole.
 • W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki,  dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie papierowej „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu” przez nauczyciela prowadzącego grupę co potwierdza swoim podpisem rodzic lub upoważniona do odbioru dziecka osoba.
 • W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita  przy wyjściu z przedszkola a godzina wyjścia nie została zgłoszona nauczycielowi czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola.
 • W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola i godzina wejścia nie zostanie podana nauczycielowi a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.
 • W przypadku gdy karta zbliżeniowa nie zostanie odbita danego dnia a dziecko obecne jest
  w przedszkolu, czas naliczany jest od otwarcia do zamknięcia przedszkola, 6.30- 17.00.
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu danego dnia, należy w systemie usprawiedliwić tą nieobecność. W przeciwnym razie rodzic obciążony zostanie opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic(opiekun prawny) zgłasza  fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu  nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic(opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym rejestrze czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • W związku z rzeczywistym naliczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
  z wykorzystaniem czytników elektronicznych należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka
  „ siebie „ – czyli rodziców oraz osoby trzecie . Rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka w przedszkolu u nauczycieli grup, aby administrator sieci mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

Aby upoważnić osobę w systemie do odbioru dziecka należy:
1. wejść na stronę www.gdynia.pl
2. wybierać zakładkę Karta Mieszkańca
3. po prawej stronie wybierać zakładkę logowanie
4. jeżeli logowanie następuje po raz pierwszy należy założyć konto , jeżeli posiada się konto należy wcisnąć zaloguj się
5. po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka
6. w panelu Moje dane wybrać zakładkę Przedszkole
7. w zakładce dodaj Nowe Upoważnienie należy wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka ( analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku)

Informacja obowiązuje od 04 listopada 2019 r.