21.06

grupa I – POWITANIE LATA

grupa II – POWITANIE LATA

grupa III– POWITANIE LATA

RODZINNY KONKURS PIOSENKI o godz. 16.00